วิธีการกระตุ้น และผลักดัน พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก

       วิธีการกระตุ้นเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ตามวัย ซึ่งวิธีการจะแตกต่างกันไปบ้างตามสภาวะความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัว

1. อ่านนิทานหรือร้องเพลงให้ลูกฟัง

2. พูดคุยกับลูกในลักษณะที่เป็นการสื่อสารให้รู้ความหมายของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก แนะนําให้เด็กเรียนรู้สภาพแวดล้อมภายนอกโดยการพาไปตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สวนสัตว์ สวนสาธารณะ

3. ฝึกให้เด็กนอนคนเดียว ไม่ปกป้องเขามากเกินไป ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าการหกล้มเจ็บอย่างไร ควรเดินอย่างไร จึงจะไม่หกล้มแล้วเจ็บอีก

4. ให้เขาเข้าสังคมเด็กวัยเดียวกัน โดยคอยดูอยู่ห่าง ๆ

5. ให้เขาได้ตัดสินใจเองบ้างในบางเรื่อง เช่นวันนี้เขาอยากใส่เสื้อตัวไหน สีอะไร

         ทั้งนี้เด็กจะมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ ซึ่งเด็กจะค่อยๆ ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ สถานที่ที่เด็กอาศัยอยู่หรือพบเจออยู่เป็นประจำ ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มีผลต่ออารมณ์ของเด็กมากที่สุดก็คือครอบครัวนั่นเอง โดยพ่อแม่หรือผู้ดูแลควรเป็นผู้สอนความรู้ ฝึกสอนทักษะทางสังคม ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน ให้เด็กสามารถพัฒนาอารมณ์ของตนเองได้