เหตุผลดี ๆ ที่ควรเล่านิทานให้ลูกฟัง

1. นิทานสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว : ช่วงเวลาดีๆ ที่คุณพ่อคุณแม่จะเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟังเวลาสบายๆ แห่งความรัก ความอบอุ่นที่จะสร้างความผูกพันและนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่จะเสริมสร้างปัญญาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี 

2. นิทานช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต : เป็นโอกาสที่จะทำให้เด็กมีความฉลาด มั่นใจ และ แสดงความคิดเห็นถูกจังหวะ หรือที่เรียกว่ามีความฉลาดทั้งทางปัญญา (IQ) และฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

3. นิทานช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษา : การฟังนิทานจะทำให้เด็กได้รู้จักรูปประโยค การใช้ภาษาความหมายของคำ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในอนาคต 

4. นิทานช่วยกระตุ้นจินตนาการของเด็ก : น้ำเสียงที่เล่าเรื่องจะกระตุ้นให้เด็กสร้างจินตนาการเป็นภาพการเล่านิทาน บ่อยๆ จึงเป็นการสร้างจินตนาการไปพร้อมๆ กับการรับรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน

5. นิทานช่วยสร้างสมาธิ : ช่วงเวลาของการเล่านิทาน เด็กมักจะฟังนิทานอย่างตั้งใจหากเลือกเล่านิทานที่เหมาะกับช่วงวัยจะทำให้เด็กเข้าใจ อยากรู้และติดตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถือเป็นการสร้างสมาธิให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี

6. นิทานช่วยสร้างนิสัยรักการอ่าน : การเล่าหรือการอ่านนิทานให้เด็กฟังจะช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพราะการ อ่านจะทำให้มีสมาธิ และอ่านหนังสือได้รวดเร็ว 

 ** วิธีง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทุกวัน เพื่อลูกน้อยของเรานะคะ