ปี 2557 พบเด็กวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี มีพัฒนาการช้าร้อยละ 27

วันที่ 28 มกราคม 2558 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผลสำรวจของกรมอนามัยในปี 2557 พบว่าพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 73 และพัฒนาการไม่สมวัยถึงร้อยละ 27 ทั้งนี้ 

สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย เกิดจากพ่อ-แม่ รวมไปถึงพี่เลี้ยงในศูนย์เด็กเล็กขาดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการดูแลเด็ก นอกจากนั้นยังมีอีกปัจจัยที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้าลง นั่นก็คือ ปัญหาสุขภาพ เช่น การขาดออกซิเจนตั้งแต่แรกเกิด น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม การติดเชื่อ HIV จากผู้เป็นแม่ รวมไปถึงอัตราการเลี้ยงด้วยเด็กนมแม่ตลอดระยะเวลา 6 เดือนมีเกณฑ์ที่ต่ำ 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาพัฒนาการช้าของเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะหลักฐานทางวิชาการระบุชัดเจนว่า พัฒนาการด้านสมอง สายตา การควบคุมอารมณ์ ทักษะด้านภาษาและสังคม จะเกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้เป็นหลัก 

สำหรับปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการแม่ลูกสุขภาพดี ทุกชีวีมีสุข เพื่อพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก ให้เป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร เริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์ จนถึงหลังคลอด 5 ปี เพื่อเป้าหมายให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย