บทเพลง ฤดูแห่งการรอคอย


ดนตรีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสมองของลูกน้­อย เพราะมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สม­องส่วนต่างๆ ให้เชื่อมถึงกัน ส่งผลต่อระบบการคิดและการวิเคราะห์อย่างมี­เหตุผล อันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต คุณแม่จึงควรเปิดเพลงชุดนี้ให้ลูกฟังได้ทุ­กวันตั้งแต่ลูกอยู่ในท้อง โดยเลือกเวลาช่วงเย็นๆ เพราะเป็นช่วงที่ลูกตื่นตัว เมื่อลูกลืมตาดูโลกแล้วก็สามารถเปิดคลอเบา­ๆ ขณะทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งกินนม นอนหลับ หรือตื่นนอน จะช่วยเสริมสร้างสมองสู่การเรียนรู้ไม่สิ้­นสุด