อาหารเสริม สำหรับเด็กตามวัยของลูกน้อย

หลัง 6 เดือน น้ำนมแม่ยังมีคุณภาพดี แต่ปริมาณไม่พอต่อการเติบโตของลูก จึงจำเป็นต้องให้อาหารเสริมทารกอย่างเพียงพอ ควบคู่กับการกินนมแม่ เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร กุมารแพทย์จะแนะนำให้คุณแม่เริ่มป้อน อาหารเสริมเด็ก หลังจากที่ลูกมีอายุประมาณ 4 - 6 เดือนไปแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ระบบทางเดินอาหารของลูกได้พัฒนาพร้อมสำหรับการย่อยอาหารแข็ง และเป็นช่วงที่ความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารลดลงแล้ว

เมนู อาหารเสริมเด็ก ตามช่วงอายุเดือน

การให้ อาหารเสริมเด็ก ควรเริ่มให้อาหารทีละน้อยๆ เพื่อสังเกตการแพ้อาหารของลูก การให้อาหารแต่ละชนิดแก่ลูกมีความสำคัญ เพราะถ้าให้ในปริมาณที่ถูกต้อง และเพียงพอกับความต้องการของลูกแล้ว จะทำให้ลูกแข็งแรง และมีพฤติกรรมในการกินที่ถูกต้องอีกด้วย